Sai nhà att sẽ hoàn lại tiền lại nhé !
Anh em kiểm dùm sai nhà mạng nước ngoài sẽ hoàn lại tiền
Not Support - No Refund


NextTether Policy: 2320 - US GSM/VZW N61/N56 Service Policy (no refund)

Next Tether Policy Details : US AT&T/Cricket Magic SIM Policy (no refund

Next Tether Activation Policy Description: US GSM Service Policy (no refund)

Xem thêm các bài cùng mục này: